Ukrainian (UK)Russian (RU)English (UK)

Research work

Колектив кафедри вивчає вікові особливості морфофункціональних перетворень внутрішніх органів і кісткової системи в умовах порушення водно-сольового обміну організму.

У 1995 році захищена докторська дисертація Г.І.Мардарь. В 2001 році - кандидатська дисертація В.І.Каваре (Бумейстер). В 2002 році - кандидатська дисертація Л.І.Кіптенко, в 2003 році - кандидатська дисертація Г.Ф.Ткача, в 2005 році - кандидатська дисертація М.В.Погорєлова. У 2007 році захищені кандидатські дисертації А.Є.Шепєлєва, В.В.Захлєбаєвої, В.В.Сікори. У 2008 році захистила дисертацію аспірант О.С. Погорєлова, у 2009 році – аспірант К.А. Романюк. В 2010 році захистила докторську дисертацію доцент кафедри Бумейстер В.І. У 2011 році захистив докторську дисертацію доцент М.В. Погорєлов і зараз працює завідувачем кафедри гігієни та екології. У 2012 році захистив докторську дисертацію доцент Г.Ф. Ткач. Викладачами опубліковано 220 наукових робіт у фахових журналах України та за кордоном. Пошукувачі взяли участь у 33 міжнародних та 56 вітчизняних конгресах, з`їздах, конференціях, пленумах. На кафедрі працює студентський науковий гурток. Найбільш активні студенти гуртковці продовжили навчання в аспірантурі, захистили кандидатські дисертації (Г.Ф.Ткач, М.В.Погорєлов). Студентами надруковано 127 робіт у різних наукових збірниках, здійснено 138 доповідей на підсумкових студентських конференціях.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри впроваджені в навчальний процес на наукову роботу 12 вищих медичних закладів України.

Завідувач кафедри тричі нагороджувався грамотою Міністерства освіти та науки України, почесним знаком "Відмінник освіти України", медаллю Петра Могили.

Доцент Устянський О.О. нагороджений знаком "Відмінник охорони здоров`я", грамотою Київського Патріархату.

Протягом пяти років триває активне співробітництво з лабораторією масспектрометрії та біофізики Інституту прикладної фізіки НАН України за наступними напрямками:

1. Дослідження матеріалів на основі хітозану та апатиту кальцію з метою їх використання у якості замінника кісткової тканини.

2. Дослідження покриттів на основі хітозану для використання при лікуванні опікових ран.

3. Використання ядерно-фізичних методів в дослідження біологічних матеріалів.

Протягом 3-х років проведений повний цикл фізико-хімічних досліджень досліджень нових матеріалів, що дало змогу довести їх потенціальні властивості для використання в медичній практиці. Проведений повний цикл досліджень in-vivo нових матеріалів та доведена їх перевага перед існуючими аналогами.

12

На жаль всі дослідження проведені на рівні доклінічних випробувань без залучення клінічних кафедр. Перевагами співробітництва в даному напрямку є наявність методик, що відсутні у більшості вітчизняних та закордонних лабораторіях. Для вивчення поставлених проблем використовувались методи рентгенструктурного аналізу, інфрачервоної спектроскопії, растрової електронної мікроскопії з мікроаналізом, гістологічні та морфометричні методики, мікробіологічне дослідження мікрофлори опікової рани

Результатом співробітництва є вдосконалення методики дослідження деяких біологічних об'єктів методом растрової електронної мікроскопії. Проривом у використанні ядерно-фізичних методів в біології є дослідження кісткового регенерату методом PIXE-аналізу (фото нижче), що зроблено вперше на території колишнього Радянського Союзу. Отримані попередні результати дозволяють стверджувати про перспективи даного методу у проведені медико-біологічних досліджень.

3 4

За результатами співпраці протягом 3-х років опубліковано 15 наукових робіт у вітчизняних та закордонних журналах з високим імпакт-фактором, зроблено 4 доповіді на Всеукраїнських та міжнародних конференціях, опубліковано 4 тез доповідей.