УСПІШНИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

31 серпня 2022 року в он-лайн форматі відбувся захист дисертації асистента кафедри морфології Понирко Аліни Олексіївни за темою «Ріст та формування довгих трубчастих кісток скелета за умов експериментальної гіперглікемії у віковому аспекті» (Науковий керівник – Бумейстер Валентина Іванівна, доктор біологічних наук, професор. зав. каф. морфології ННМІ СумДУ).

Понирко Аліна Олексіївна з 2015 року та по теперішній час є співробітником кафедри морфології ННМІ. З 2018 року аспірант СумДУ за спеціальністю 091 – «Біологія». Дисертація виконана відповідно до плану наукових досліджень СумДУ МОН України і є складовою частиною науково–дослідної теми кафедри морфології. За матеріалами дисертації опубліковано 7 наукових статей, із них 4 що входять до переліку наукових фахових видань України категорії «Б». 1 стаття – у Scopus і віднесеного до (Q 4) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank та 1 стаття – у Web of Science та 8 праць – у вигляді тез доповідей у матеріалах конгресів та науково-практичних конференцій.

Склад спеціалізованої ради:
Голова ради: Гарбузова Вікторія Юріївна доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології ННМІ Сумського державного університету

Опоненти:
-НЕБЕСНА ЗОЯ МИХАЙЛІВНА, доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри гістології та ембріології Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

-Лук’янцева Галина Володимирівна доктор біологічних наук, професор, професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України

Рецензенти:
-Ткач Генадій Федорович доктор медичних наук, професор, професор кафедри морфології ННМІСумського державного університету

-Деміхова Надія Володимирівна доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології ННМІ Сумського державного університету.

Після обговорення, члени спеціалізованої ради підтвердили високий науковий рівень, завершеність та оригінальність дисертаційної роботи Понирко Аліни Олексіївни зазначили її професійність та науковий талант як молодого науковця і одностайно проголосували за присудження їй ступеня доктора філософії з галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 – Біологія.

Щиро вітаємо Понирко Аліну Олексіївну з важливим науковим досягненням і зичимо подальших професійних здобутків у галузі науки!